คณะกรรมการบริษัท
คุณพิชิต นิ่มกุล
ประธานกรรมการบริษัท
คุณดำรงค์ แก้วประสิทธิ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณบุญชัย โสวรรณวณิชกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คุณพงษ์ชัย อมตานนท์
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณรังษี เลิศไตรภิญโญ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ