สารจากผู้บริหาร
 

Message from President

 

ในปี 2560 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("FSMART") ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนืื่อง จากการขยายตู้บุญเติมทั่วประเทศตลอดจนมีความมุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอบริการใหม่ที่หลากหลายผ่านตู้บุญเติม เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ จนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างกว้างขวาง ทำให้ FSMART คงความเป็นผู้นำของจำนวนตู้และมูลค่าการใช้บริการในตลาดตู้เติมเงินออนไลน์

สำหรับผลการดำเนินงานของ FSMART ในปี 2560 นี้ สะท้อนให้เห็นการเติบโตของ FSMART ได้เป็นอย่างดี โดย FSMART สามารถขยายเครือข่ายตู้บุญเติมได้มากกว่า 32,000 ตู้ ทำให้มีตู้บุญเติมกระจายอยู่ทั่วประเทศรวม 124,653 ตู้ และมีมูลค่าการใช้บริการผ่านตู้บุญเติมรวมกว่า 36,000 ล้านบาท

มีลูกค้ามาใช้บริการมากกว่า 25 ล้านเบอร์ และมียอดการทำรายการมากกว่า 2.2 ล้านรายการต่อวัน ส่งผลให้รายได้รวมมากกว่า 3,365 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 543 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 38.3 และร้อยละ 29.3 ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของ FSMART ในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจและวางรากฐานอันมั่งคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ และเพื่อให้ทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนบริการ เพื่อให้มีความสามารถในการขยายเครือข่ายตู้บุญเติมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ และสามารถบริหารจัดการตู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแกร่งให้กับธุรกิจตู้บุญเติม

ทั้งนี้ ในปี 2560 FSMART ได้นำเสนอบริการใหม่ ได้แก่ บริการรับชำระค่าปรับจราจร บริการรับชำระเงินค่าบริการโทรศัพท์รายเดือนดีแทค บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 บริการรับชำระบิลค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริการซื้อสินค้า TVD MOMO และซื้อสติกเกอร์ไลน์ด้วยเงินสดผ่านตู้บุญเติม ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทำให้ยอดการทำรายการมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มีการกระตุ้นการใช้บบริการผ่านตู้บุญเติมด้วยการจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าตลอดทั้งปี

สำหรับปี 2561 FSMART จะเน้นและให้ความสำคัญกับจุดตั้งตู้บุญเติมที่มีคุณภาพ โดยบริหารจัดการยอดเติมเงินเฉลี่ยต่อตู้ต่อเดือน (ARPU) โดยเฉพาะยอดเติมเงินมือถือให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 5% จากปี 2560 และเมื่อบริหารยอดเติมเงินมือถือให้เติบโตได้ตามแผนงานแล้ว บริษัทมีแผนเพิ่มจำนวนตู้ติดตั้งใหม่อีกไม่เกิน 20,000 ตู้ และมูลค่าการใช้บริการผ่านตู้บุญเติมเติบโต ไม่ต่ำกว่า 20% จากปี 2560 ด้วยกลยุทธ์การเพิ่มบริการให้หลากหลาย อาทิ เช่น การจ่ายค่าโดยสาร การชำระบิลสาธารณูปโภค การขายประกันภัย/ประกันอุบัติเหตุ และบริการอื่นๆ ในส่วนของบริการโอนเงิน จะร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์รายใหม่อีก 3 ราย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมทั้งการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ในรูปแบบแอปพลิเคชั่นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนนมือถือ (E-wallet) ภายใต้ชื่อ "BeWallet" โดยมีเป้าหมายผู้ใช้บริิการ ไม่ต่ำกว่า 200,000 ราย ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าและสร้างความเชื่อมโยงของระบบนิเวศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ในขณะที่ FSMART จะมีฐานข้อมูลที่คบถ้วนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ในนามของประธานคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนเสมอมา ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทำงานอย่างมุ่งมั่น และในปี 2561 FSMART จะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้า และคงความเป็นผู้นำทางธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ ต่อไป