1220
 TH     EN
ข่าวสาร
NEWS
ตู้บุญเติมจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้แล้ววันนี้

       บริการใหม่พร้อมให้บริการทุกท่านตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้น สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถจ่ายเงินสมทบที่ตู้บุญเติมได้แล้วทั่วประเทศ

 

 

ขั้นตอนการเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40

 

เงื่อนไขการให้บริการ

     ให้บริการที่ตู้บุญเติมทั่วประเทศ ยกเว้นตู้หน้า 7-11