1220
 TH     EN
ข่าวสาร
NEWS
เติมเงิน TrueMoney Wallet ผ่านตู้บุญเติม คืนค่าธรรมเนียม

 

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล

          1. เติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ผ่านตู้บุญเติม ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด

          2. รับรางวัลเงินคืนค่าธรรมเนียมการเติมเงินผ่านตู้บุญเติมตามตารางด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561

จำนวนเงินที่เติมเงินเข้า บัญชี TrueMoney Wallet (บาท)

รางวัลเงินคืนค่าธรรมเนียมการเติมเงินผ่านตู้บุญเติม (บาท)

20

2.4

45

5.4

90

10

180

10

 

รายละเอียดเงื่อนไข 

          1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Cashback ค่าธรรมเนียมการเติมเงินผ่านตู้บุญเติม“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้

          2.รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด 

          3.ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

          4.รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่ไม่เคยทำการเติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet มาก่อน

          5.บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

          6.บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้อง หรือ เหตุสุดวิสัย อันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท

          7.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

          8.การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

          9.รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น

          10.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

 

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561