1220
 TH     EN
ข่าวสาร
NEWS
mai FORUM 2019

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 บริษัทเข้าร่วมงาน Mai FORUM 2019 ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

เป็นเกียรติให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของนักลงทุน และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ แก่ผู้ที่สนใจ