คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
คุณพงษ์ชัย อมตานนท์
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณรังษี เลิศไตรภิญโญ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
คุณราศิณี เลิศไตรภิญโญ
กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
คุณสราวุธ ปาเจริญ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการตัวแทน
คุณรุ่งรวี บางกุล
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริษัท