คณะกรรมการบริษัท
คุณพิชิต นิ่มกุล
ประธานกรรมการบริษัท
คุณดำรงค์ แก้วประสิทธิ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณบุญชัย โสวรรณวณิชกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณพงษ์ชัย อมตานนท์
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณรังษี เลิศไตรภิญโญ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน