1220
 TH     EN
ข่าวสาร
NEWS
จ่ายบิลค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้แล้วที่ตู้บุญเติม

  บริการใหม่พร้อมให้บริการที่ตู้บุญเติม "จ่ายบิล" ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ผ่านตู้บุญเติมได้แล้ววันนี้ ที่ตู้บุญเติมทั่วประเทศ ยกเว้นตู้หน้า 7-11 และ BTS 

http://www.boonterm.com/web/upload/filecenter/images/flow%20-%20billpayment%20-%20PEA.jpg

ขั้นตอนการจ่ายบิลค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

 

http://www.boonterm.com/web/upload/filecenter/images/PEA.jpg

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ค่าธรรมเนียมในการจ่ายบิล 10 บาท ต่อบิล

2. การจ่ายบิลไม่สามารถทอนเงินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระ ต้องชำระเงินทั้งหมด

ไม่สามารถชำระบางเดือน (บางส่วน) ได้

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกับกำภาษีให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ไปพร้อมกับใบแจ้งหนี้ของรอบเดือนถัดไป

5. สามารถใช้บริการได้ที่ตู้บุญเติมทั่วประเทศ ยกเว้น ตู้หน้า 7-11 และ BTS