1220
 TH     EN
ข่าวสาร
NEWS
จ่ายบิลดีเเทค

บริการใหม่:

     ลูกค้าบุญเติมสามารถจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือนได้แล้วที่ตู้บุญเติมทั่วประเทศ 

 

 

วิธีการทำรายการ:

 

        ขั้นตอนการชำระดีเเทค แบบรายเดือน

 

 

เงื่อนไขบริการ:

          - ตู้หน้า 7-Eleven ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้