1220
 TH     EN
นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล
Data Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy)

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
  บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ขอแจ้งการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) โดยเพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัทและผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจ ปลอดภัย ได้รับประโยชน์จากการได้รับสิทธิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ได้เพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัทและผู้ใช้บริการ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการและถูกต้องตามกฎหมาย

1. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร
นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทได้มีการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย
     2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่
  1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง หรือให้ผ่านบริษัท หรือมีอยู่กับบริษัททั้งที่เกิดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ การติดต่อ การเยี่ยมชม การค้นหา ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด
  2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ซึ่งไม่ใช่จากผู้ใช้บริการโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทข้อมูลเครดิต และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ บริษัทมีความจำเป็นตามแต่กรณีที่กฎหมายจะอนุญาต
  3) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย เช่น
              ●   ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน
              ●   ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
              ●   ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีเงินฝาก
              ●   ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น การชำระเงิน การกู้ยืมเงิน
              ●   ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID
              ●   ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการหรือในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทจะสามารถเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการที่ขอสมัคร ขอใช้บริการ และทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) หรือช่องทางอื่นใด เป็นต้น
          ทั้งนี้ ต่อไปในนโยบายฉบับนี้ หากไม่มีการกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียก “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการข้างต้นให้รวมกันเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

3. บริษัทเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด
บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดๆที่บริษัทหรือผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ดังนี้
     3.1 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการและเพื่อการอื่นที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย
  1) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ตามความประสงค์ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัทหรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Contractual Basis) เช่น
   1. การพิจารณาอนุมัติ การให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงิน การขอสินเชื่อ การฝาก ถอน โอน ชำระเงินใดๆ
   2. การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การประมวลผล การติดต่อ การแจ้ง การมอบงานให้แก่บุคคลอื่นที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก การโอนสิทธิและหน้าที่ การแจ้งเตือนชำระหนี้หรือต่ออายุบริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ การติดตามทวงถามหนี้
  2) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ (Legal Obligation) เช่น
   1. การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
   2. การปฏิบัติตามกฎหมายระบบชำระเงินภายใต้การกำกับ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงกฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลายและกฎหมายอื่นๆ ที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตาม รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
          ทั้งนี้ หากบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท หรือการเข้าทำสัญญากับผู้ใช้บริการ บริษัทอาจจะไม่สามารถส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ (หรือไม่สามารถจัดหาบริการ และผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป) หากบริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อมีการร้องขอ
  3) เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ใช้บริการสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest) เช่น
   1. การบันทึกเสียงทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) การบันทึกภาพ CCTV การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร
   2. การรักษาความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลผู้ใช้บริการโดยพนักงานของบริษัท การแจ้งเตือนหรือนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประเภทเดียวกันกับที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับบริษัทซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการ
   3. การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการส่งต่อไปยังบริษัทในเครือกิจการเดียวกันเพื่อการดังกล่าวภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules)
   4. การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data)
   5. การป้องกันรับมือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (เช่น ข้อมูลล้มละลาย) การทำผิดกฎหมายต่างๆ (เช่น การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพหรือชื่อเสียง) ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันในการป้องกันรับมือลดความเสี่ยงข้างต้น
   6. การเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนตัวแทนบริการ ตัวแทนรายย่อย ตัวแทนของผู้ใช้บริการนิติบุคคล
   7. การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ กิจกรรม CRM หรือออกบูธ
   8. การเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
   9. การรับ-ส่งพัสดุ เอกสารต่างๆ
     3.2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ ตามที่ผู้ใช้บริการเลือกให้ความยินยอมไว ้ เช่น
          1) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
          2) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่างๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
          ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริการและผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น ข่าวสาร หรือกิจกรรมพิเศษของบริษัทเอง หรือของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือของบริษัทในกลุ่มสถาบันการเงิน หรือของบริษัทในกลุ่มธุรกิจประกัน หรือของบุคคลที่บริษัทเป็นตัวแทน นายหน้า ผู้จำหน่าย หรือของพันธมิตรทางธุรกิจ หรือของบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทตามแต่กรณีที่ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมไว้

4. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้ใครบ้าง
  4.1 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้บริการหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามขอบเขตที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้
  4.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อการทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อการบริหารกิจการ เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผู้อื่นให้บริการสนับสนุนแก่บริษัท เพื่อการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการ โดยบริษัทอาจเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทในกลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจประกัน ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัท ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับบริษัท ซึ่งรวมตลอดถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทและของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าว
  4.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของผู้รับข้อมูล เช่น เพื่อการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ หรือการเสนอบริการและผลิตภัณฑ์จากผู้รับข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการโดยบริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.boonterm.com/pdpa

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ "การเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” ของผู้ใช้บริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ DPO@forthsmart.co.th หรือโทรศัพท์ 02-278-1777 ต่อ 6731 – 6734

คำถามที่พบบ่อย

A: บริษัทได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยได้ปรับปรุงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

A: ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด มหาชน) (FSMART) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงการเป็นตัวแทนของธนาคารในการให้บริการรับฝากเงินสดเพื่อเข้าบัญชีธนาคาร ในนาม Banking Agent จากธนาคารแห่งประเทศไทย /บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด (FST) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ จากกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย /บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด (FSD) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการตลาดแบบตรง จาก สคบ.

A: ผู้ใช้บริการสามารถให้คำยินยอมผ่านการใช้บริการที่ตู้บุญเติม สำหรับครั้งแรงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้น บริษัทจะให้การดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงใช้บริการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ จนถึงวันที่มีการแจ้งยกเลิกการใช้บริการกับบริษัท

A: บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้บริการ หรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ กับกลุ่มธุรกิจของ FSMART (บริษัทในเครือ FSMART) บริษัทในกลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจประกัน ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัท ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับบริษัท ซึ่งรวมตลอดถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทและของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าว เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงบริการ และผลิตภัณฑ์เพื่อการทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อการบริหารกิจการ เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผู้อื่นให้บริการสนับสนุนแก่บริษัท เพื่อการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการ ** ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องการให้ติดต่อเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถติดต่อบริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้

A: ในการให้บริการของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อดูแลให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ และได้รับความสะดวก รวดเร็วในใช้บริการกับบริษัท

A: หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ปปง. สคบ. เป็นต้น

รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ