1220
 TH     EN
ข่าวสาร
NEWS
ส้มส้มมีข่าวดีมาบอก ลูกค้า Air Pay เติมเงิน ผ่านตู้บุญเติมได้แล้ว

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน AirPay Wallet และได้ทำการแสดงตน (KYC) เสร็จสมบูรณ์ตามที่บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนดเท่านั้น
 • ลูกค้าที่เติมเงินเข้า AirPay Wallet ผ่านตู้บุญเติมทุกมูลค่า จะได้รับเงินโบนัสคืนเข้ากระเป๋าเงินโบนัส (AirPay Bonus Wallet) เท่ากับจำนวนค่าธรรมเนียมการเติมเงินผ่านตู้บุญเติม (กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมถึงตู้บุญเติมที่ตั้งบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อที่ใช้เครื่องหมายการค้า 7-11)
 • ลูกค้ามีสิทธิได้รับเงินโบนัสคืนไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี AirPay Wallet ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับเงินโบนัสคืน 100,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • กิจกรรมนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการกระเป๋าเงินโบนัส (AirPay Bonus Wallet)

 1. นิยาม
  1. “กระเป๋าเงินโบนัส” (AirPay Bonus Wallet) หมายถึง กระเป๋าเงินสำหรับรับยอดเงินโบนัสจากรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดในการทำธุรกรรมเท่านั้น
  2. “เงินโบนัส” หมายถึง ยอดเงินที่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการทำธุรกรรมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นยอดเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกระเป๋าหลัก ถอน หรือโอนไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง หรือโอนไปยังบุคคลอื่นได้
 2. การได้รับเงินโบนัส
  1. ลูกค้าสามารถได้รับเงินโบนัสจากการทำธุรกรรมตามที่กำหนดในรายการส่งเสริมการขาย หรือตามกิจกรรมที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยไม่สามารถเติมเงินเข้าสู่กระเป๋าเงินโบนัสได้
  2. การได้รับเงินโบนัสอาจแตกต่างออกไปตามประเภท ชนิด หรือรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการขาย กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับยอดเงินโบนัสตามเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม
 3. การใช้งานกระเป๋าเงินโบนัส
  1. เมื่อมีการทำธุรกรรมใดๆ ผ่านแอปพลิเคชันแอร์เพย์ หรือผ่านกระเป๋าเงินแอร์เพย์ไม่ว่าโดยช่องทางอื่นใด หากธุรกรรมดังกล่าวนั้นสามารถใช้เงินโบนัสเป็นส่วนลดได้ บริษัทจะดำเนินการใช้เงินโบนัสคงเหลือเป็นส่วนลดทันที
  2. ลูกค้าไม่สามารถเลือกใช้งานยอดเงินในกระเป๋าเงินหลักก่อนการใช้เงินโบนัสได้ไม่ว่ากรณีใดๆ สำหรับธุรกรรมที่อนุญาตให้ใช้เงินโบนัสเป็นส่วนลดในการชำระได้
 4. การเรียกคืนหรือยกเลิกเงินโบนัส
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือยกเลิกเงินโบนัส สำหรับลูกค้าที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับเงินโบนัสของกิจกรรมใดๆ หรือมีการกระทำในลักษณะที่ทุจริต ฉ้อฉล หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่เป็นการปลอมแปลงธุรกรรมโดยไม่มีการใช้งานจริง รวมถึงมีสิทธิในการเรียกร้องให้ลูกค้าชดใช้ราคาเต็มมูลค่าส่วนลดที่ได้ใช้ไปด้วย
  2. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ นั้น ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 5. การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกการให้บริการกระเป๋าเงินโบนัส
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกการให้บริการกระเป๋าเงินโบนัสนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด
  2. ในกรณีของการยกเลิกการให้บริการกระเป๋าเงินโบนัส ลูกค้าจะต้องดำเนินการใช้ยอดเงินในกระเป๋าเงินโบนัสให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนยอดเงินใดๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ในกระเป๋าเงินโบนัสภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 6. ข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการนี้ไม่ว่าเวลาใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า การที่ลูกค้ายังคงใช้บริการต่อไปภายจากหลังที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าเป็นการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้นแล้ว
  2. ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ AirPay Wallet และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง


หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ AirPay Call Center 02-118-9170